Szöveges beszámoló

a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület 1998. évi közhasznú tevékenységéről

    Az Egyesületet a Bács-Kiskun Megyei Bíróság 1998. augusztus 25-én kelt végzése alapján 1998. január 1-től közhasznú fokozat szerinti jogállásúnak minősíti. Ezt az 1998. május 4-én és július 27-én módosított alapszabályra figyelemmel a társadalmi szervezetek nyilvántartó könyvébe 296. nyilvántartási sorszám alatt be is jegyezték. Az 1998. szeptemberétől kezdődött ügyészségi törvényességi felülvizsgálat jogállásunkat megerősítette, az alapszabály néhány formai hibájának kijavítását kérve.
    Közhasznú tevékenységünk a nevelés, a kulturális tevékenység, a kulturális örökség megóvása és a sport területére terjedhetne ki. Az elmúlt évben a kulturális tevékenység, és a kulturális örökség megőrzése területén fejtettük ki tevékenységünket. Kiegészítő jelleggel és körülhatárolt mértékben az előzőekhez kapcsolódó vállalkozási tevékenységet is folytathatnánk, ez a tavalyi évben a kazetta értékesítésben merült ki.
    Munkaviszonyban vagy Ptk. szerinti szerződéses jogviszonyban foglalkoztatott alkalmazottunk nem volt. A választott tisztségviselők ellenszolgáltatás nélkül végezték tevékenységüket.
    Az 1998. év komoly változásokat hozott az Egyesület életében. Ez nem csak a nonprofit törvény megjelenése és az ebből fakadó jogszabályváltozásokban merült ki (ezt az „akadályt” második nekifutásra leküzdöttük), igen komoly gondot és megrázkódtatást okozott a csoportok jelentős részének otthont adó, és az Egyesületet hellyel, eszközökkel, kommunikációs lehetőségekkel támogató Táncsics Mihály Művelődési Ház jogutód nélküli megszűnése, és az ebből fakadó további jogi, gazdasági és egyéb problémák.
    A Küldöttek Testülete és az Egyesület Elnöksége úgy döntött, hogy az Egyesület tevékenységére szükség van. Az eddigi pozitív tapasztalatok mellett mindezt megerősítette, hogy a nehéz helyzet ellenére újabb csoportok érdeklődtek az egyesületi tagság iránt. Közülük a Miraculum Gyermekkórussal sikerült tartós kapcsolatot kialakítani, amely bizonyára hozzájárult sikereikhez.
    Az előzőek következtében jelentősen átstrukturálódott bevételeink, pénzforrásaink szerkezete. Tavaly első ízben folyt be az SZJA 1 %-ának felajánlásából származó bevétel, amelyet a Kurázsi Táncműhely kiadásaira fordítottunk. A szakminisztérium nem normatív központi költségvetési támogatást adott a Csík Zenekar németországi fellépéssorozatával kapcsolatban. Összegében szinte azonos maradt az alapítványi támogatás. A Soros Alapítványtól természetbeni támogatást is kaptunk, 5 MByte tárhelyet biztosítanak számunkra szerverükön. Ez lehetőséget nyújt az Egyesületbe tömörülő csoportoknak arra, hogy megjelenjenek az Interneten, az általuk képviselt eszmeiséget, a létrehozott kulturális értékeket az eddigi hagyományos információhordozókon túl ezen a kommunikációs csatornán keresztül is ismertessék, bemutassák, elérhetővé tegyék. Internetes honlapunk címe http://www.c3.hu/~kcasinok/ lett.  Örvendetesen megjelent a vállalkozói támogatás (a Csík Zenekar tevékenységével kapcsolatban), és igen jelentős összeget tesz ki a magánszemélyek lakossági támogatása. Tartós támogatásra szerződéskötés egyik területen sem történt. Igen sajnálatosnak tartjuk, hogy az önkormányzat pályázataink elutasításával elzárkózott a nem normatív támogatás nyújtásától. (Igen különös, hogy mindazok a pályázatok, ahol az Egyesületről említés történt teljes körű elutasításban részesültek, míg azok a pályázatok, melyeket szintén az Egyesület készített, de nem történt bennük említés az Egyesületről, támogatásban részesültek.) Lényegében nem változott a kamatbevételek nagyságrendje. Természetes személytől származó tagdíjbevétel nem volt a tavalyi évben. Megduplázódott az alaptevékenységből származódó ár- és díjbevételünk, nőtt a vállalkozási tevékenység bevétele is, ez azonban az eladatlan készleteink csökkenésével járt, így nyereség nem származott belőle.
    A kiadások 97 %-a a csoportok működésével kapcsolatos közvetlen költségekre fordítódott, a maradék 3 % az Egyesület tevékenységének fenntartására fordított közös költségek (bankköltség, kommunikációs költségek, nyomtatványok, illetékek stb.)
    Fentieket figyelembe véve a tárgyévben tevékenységeivel 203.000 Ft összegű saját tőke növekedést realizált az Egyesület, amelynek felhasználása a csoportok folyamatos tevékenységének biztosítása érdekében az 1999. évben lesz esedékes. A szó közgazdasági értelmében az Egyesületnek vagyona nincs, állóeszközökkel nem rendelkezik, a tőkeváltozás növekedése, vagy esetleges csökkenése a támogatás és a tevékenység asszinkronitásának következménye.
    Élve a jogszabály adta lehetőségekkel társasági adófizetési kötelezettségeink számításakor az 1997. évi előírásokat alkalmaztuk. Így vállalkozási bevételeink részaránya nem haladta meg az adómentességre jogosító 10%-os arányt, társasági adófizetési és ebből következően helyi adófizetési kötelezettségünk nem keletkezett. A következő évben különös gondot kell fordítani arra, hogy csak közhasznú, illetőleg vállalkozói tevékenységet különböztethetünk meg a Tao tv. szabályozása szerint.
    A felmerült problémákat sikeresen megoldottuk, összességében az Egyesület az alapító okiratban foglalt közhasznú céljainak megfelelően végezte tevékenységét az 1998 évben.

Kecskemét, 1999. május 16.

 

Salánki István
a KKKE elnöke