A KECSKEMÉTI KASZINÓ KULTURÁLIS EGYESÜLET
TÖRTÉNETE 1990–1997
.
 

Bevezető

1.1. A kezdetek (1990.)

1.2. Az alapító okirat

1.3. Az első teljes év (1991.)

1.4. Biztató eredmények, némi aggodalom (1992.)

1.5. Kiváló csoportok – szabadművelődés (1993.)

1.6. Civil kurázsi és táncműhely (1994.)

1.7. Az évek szállnak…(1995.)

1.8. A süllyedő hajón játszik a zenekar (1996.)

1.9. …a csoportok támogatásának terhére…(1997.)

Összegzés

 

 

BEVEZETŐ

    Magyarországon olyan változások mentek végbe a 90-es évektől, melyek alapvetően módosították a társadalom intézményrendszerét. Számos, elsősorban állami feladatnak tartott tevékenységről, funkcióról mára már bebizonyosodott, hogy talán jobban, hatékonyabban gyakorolhatják nem állami szervezetek, intézmények. Ezzel egyidőben felértékelődött a társadalom tagjainak önszerveződése, önkéntes társulások jöttek létre a gazdasági életben és azon kívül is. A világ számos országában működnek szervezetek a piaci és nem piaci szféra határán. Ilyen nonprofit intézmények az alapítványok, az egyesületek, a segélypénztárak stb. Elsősorban az egészségügy, oktatás, kultúra, sport, tudományos kutatás területén váltak jelentős szolgáltatókká ezek a szervezetek. Kialakulásuknak kedvez a piacorientált, állami beavatkozás-ellenes gazdaságpolitika. A nonprofit szektor azonban azokban a gazdaságokban a legerősebb, ahol heterogén a fogyasztói kereslet, s így a kormány nem képes annak kielégítésére. A kereslet pedig ott heterogén, ahol nagyobb a társadalom gazdasági, politikai differenciálódása.
    Ezeket a politikai változásokat figyelhettük meg az elmúlt évtizedben, és tapasztalhattuk meg a nonprofit szféra hazai fejlődését.
    Az 1989. évi II. törvény – és a rendszerváltás – után egyre nagyobb számban jöttek létre egyesületek, alapítványok. Ez a folyamat érvényesült a kulturális szférában is. Részben a művelődési intézményeknek a civil szervezetek létrehozásában, tevékenységének segítésében folytatott munkájában (tekintet nélkül arra, hogy a civil szervezet mely szférában tevékenykedik), másrészt a művelődési, kulturális célú civil szervezetek (egyesületek, alapítványok) létrejöttében (ahol az előbbieknél is nagyobb szerepet játszhattak a „hivatásos” intézmények – csoportjaik, egyes munkatársaik közreműködésével).
    Már öt év elteltével is bizonyos versenyhelyzet alakult ki a művelődési intézmények és a civil szervezetek között. Bár ez a versenyhelyzet „magyaros motívumokat” is hordozott – néha a létért való küzdelem, esetenként a „dögöljön meg a szomszéd tehene is” motívum is felfedezhető benne – tény, hogy bizonyos párhuzamosság megfigyelhető e téren.

 

1.1. A KEZDETEK (1990.)

    Az egyesület megalakításának gondolata 1990 őszén merült fel komolyabban. A motiváló tényezők többek közt azok, hogy az intézményben működő csoportok tevékenységük koordinálása miatt szükségét érezték egy egyesület létrehozásának. Saját irányítású, rugalmasan működő, gyorsan reagáló szervezetre gondoltak.
    A „kulturális rendszerváltás” zűrzavarában az intézmény (akkori nevén Szakszervezetek Táncsics Mihály Művelődési Központja) mind anyagilag, mind jogilag bizonytalan helyzetbe került. Megszűnt az MSZOSZ kulturális irányító szerepe és apparátusa is, ezáltal szükséges és lehetséges lett a kihívásokra való közvetlen, gyors reagálás. Ezt tette bizonytalanná az a tény, hogy az átmenettel együtt járó joghézagok miatt a szakszervezeti művelődési intézmények jelentős részének nem volt semmiféle jogképessége, még csak „származtatott jogi személy” besorolást sem kaptak. Ugyanakkor a hatályos törvények értelmében (1989. évi II. törvény az egyesülési jogról 3. § (4) pontja illetőleg 4. § (1) pontja) a tíz fővel szabályosan megalakult és bejegyzett egyesület önálló jogi személy!
    Az egyesületet létrehozni szándékozók (közművelődési szakemberek, amatőr és profi művészek, kiscsoportok, körök vezetői) körében megélt tapasztalatként munkált az önkéntesen szerveződő, valóságosan létező és tevékenykedő közösségek hasznossága, értékessége, szükségessége.
    Elkészült az egyesület alapszabály-tervezete mintegy tíz oldal terjedelemben és október közepére összehívták az alakuló közgyűlést. A meghívottak listáján szerepeltek a városi és megyei kulturális vezetők, az intézménnyel kapcsolatot tartó vállalatok szakmai vezetői, az intézmény társadalmi vezetésének legaktívabb személyei. Mellettük az alapítványként működő Ciróka Bábszínház a már egyesületként tevékenykedő Tánczos Péter Citera- és Népdalkör képviselői, a „kvázi” egyesületként működő galambtenyésztők, éremgyűjtők, bélyeggyűjtők valamint az intézmény szakkörei (fotó, díszítőművész) képviselték az igazán érdekelteket. És ők valóban képviselték is, ellentétben a többi meghívottal! Az érintett csoportok képviselőin kívül csak három „kívülálló” jelent meg – egy a városi önkormányzat kulturális osztályáról, kettő a művelődési központ társadalmi vezetőségének részéről.
    A megalakulás helyett folytatott vita adta az alapját a következő kísérletnek. November végére ismét alakuló gyűlésre hívták össze az érdekelteket, az eltelt időben átfogalmazódott az alapító okirat, megtervezésre került egy struktúra, amelyben a csoportok, körök megtartják önállóságukat és csak az esetleges szolgáltatásokért (jogi képviseletben, szerződési, pályázati és pénzügyekben) veszik igénybe az egyesületet. A művelődési központ a minimális infrastrukturális hátteret biztosította az egyesületnek. A minimális létszámú vezetőség a szolgáltatások nyújtása mellett a csoportok egymás közötti együttműködését próbálta kiváltani, szervezni.
    A gondos előkészítés és többszörös egyeztetés ellenére ez az alakuló közgyűlés is majdnem sikertelen lett. Két művészeti csoport egyéb elfoglaltság miatt nem küldött képviselőt, az utolsó pillanatban a Ciróka Bábszínház is lemondta részvételét. (Pedig az előzetes egyeztetés során létszámukra, tevékenységük intenzitására való tekintettel az egyesület elnöki pozícióját kérték és kapták volna meg…) Ők az önkormányzati színházzá válást célozták meg – mint az később kiderült – sikerrel.
    Végül 1990. november 29-én tizenkét taggal (kilenc csoport, mint tag és három egyesületi vezető) megalakult a Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület. A december 3-án a bírósághoz benyújtott kérelemre 12-én megszületett az elfogadó, nyilvántartásba vevő végzés. 1991. január 31-ig megtörtént az adóbejelentkezés, a bankszámla-szerződés megkötése.
    Az egyesület tagjai nem konkrét személyek, hanem csoportok lettek. Az Éremgyűjtők Köre és a V.97 számú Galambtenyésztő Egyesület önmagukban is jelentős önállósággal rendelkező, szakmailag országos szerveződésekhez kötődő csoportok. A Tánczos Péter Citera- és Népdalkör Egyesület önálló jogi személyiségű egyesület. Tagjai egy vállalat szakszervezeti fenntartású citerazenekaraként tevékenykedtek, mely vállalat nem kívánta tovább fenntartani őket. Létük megóvására alakították meg egyesületüket, de az ezzel járó előírásokat nem tudták követni, így elsősorban ebben kértek segítséget. A művelődési központ szakkörei közül a fotósok és a díszítőművészek csatlakoztak. Mindkettő több évtizedes múlttal rendelkező csoport, jól kialakított belső renddel, kapcsolatokkal. Ugyanakkor már több bizonytalan periódust is átéltek csoportlétük során. A csatlakozás oka elsősorban az, hogy az egyesületben egy további lehetőséget látnak a köri lét megóvására, a tevékenység folytatására. Az 1988-ban alakult autentikus népzenét játszó Csík Zenekar is tagja lett az egyesületnek. Módszertani szempontból különösen érdekes eredményekre vezetett megfigyelésük. A zenekar kezdetektől nagyfokú önállóságot kért és kapott az őket befogadó művelődési központtól. Próbahely ellenében ingyenes táncházi muzsikálást vállaltak, majd a jól fejlődő táncházi tevékenységükhöz támogatás megszerzésére kérték a befogadó intézményt. A velük kikísérletezett, megvalósított együttműködés adta az egyesületi tevékenység fejlődésének vázát.

 

1.2. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT

Az alapító okirat az alábbiakat tartalmazza:

I. Az egyesület elnevezése: Kecskeméti Kaszinó Kulturális Egyesület

II. Célja, tevékenysége: Az egyesület célja, hogy a művelődés egészének olyan új vagy részterületein tevékenykedjen, ahol a közösségi művelődés jellegénél fogva nagyobb eredményekkel bíztat. Ennek figyelembevételével koordinálja, segíti, működteti az egyesületbe tömörülő csoportokat (szakköröket, klubokat, köröket stb.) Az egyesület feladatai:

– az egyesületi tagok művelődésének, személyiségfejlesztésének elősegítése

– az audio-, foto-, video- és számítógépes technikák felhasználásával való foglalkozás

– az amatőr művészeti tevékenység és az ilyen jellegű csoportok szervezése, működtetése

– kiadványok, ajándéktárgyak előállításának és terjesztésének szorgalmazása

– a turizmus, szabadidősport koordinálása, kezdeményezése

– pályázatok kiírása, kiállítások szervezése, rendezése

– kulturális, oktatási intézményekkel való együttműködés, szolgáltatások nyújtása

III. Az egyesület székhelye: Kecskemét, Rákóczi u. 3.

IV. Szervezete és működése: Az Egyesület ügyintéző és képviselő szerve az Elnökség, amelyet a csoportok küldötteiből álló testület választ. Az Egyesület általános képviseletére az elnök vagy a titkár jogosult azzal, hogy az e körben végzett tevékenységről az elnökséget haladéktalanul, a Küldöttek Testületét az elnökség döntése szerinti időpontban tájékoztatni köteles.

Az Egyesület legfelsőbb szerve a csoportok által választott és visszahívható személyekből álló Küldöttek Testülete. A Testület döntéseit nyílt szavazással hozza. Tagjai egyharmadának kérésére kötelező a titkos szavazás.

A Küldöttek Testülete kizárólagos hatáskörébe tartozik:

– az alapszabály megállapítása és módosítása

– az éves költségvetés jóváhagyása

– az Elnökség éves beszámolójának elfogadása

Az egyesület vezetősége: elnök: Salánki István népművelő (nős, három gyermek apja), titkár: Szabó Zsigmond szellemi szabadfoglalkozású (nőtlen), gazdasági vezető: Molnár Antal közgazdász (nős, egy gyermek apja)

V. Tagsági viszony

Az egyesület tagja lehet bárki, aki egyetért annak céljával, elfogadja alapszabályát és kinyilvánítja odatartozását. A tagsági viszony regisztrálása és a tagsági díj fizetése általában csoportokon keresztül történhet. Módja és mértéke is ennek megfelelő. Egyéni tagok és választott személyek regisztrálása kötelező, ennek megoldása az Elnökség feladata.

Az egyesület pártoló tagja lehet bármely természetes vagy jogi személy, amely az Egyesület tevékenységét szakmai vagy anyagi eszközökkel támogatni kívánja és akinek ilyen csatlakozását az Egyesület legfelsőbb szerve elfogadja.

VI. Gazdálkodás: Az egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek. Vagyon elsősorban a tagok befizetéseiből, pályázatok útján, jogi személyek és magán személyek felajánlásaiból képződik. Az egyesület – céljai megvalósítására, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági- vállalkozási tevékenységet folytathat.

 

1.3. AZ ELSŐ TELJES ÉV (1991.)

    Nem véletlen, hogy az egyesület szakmai tevékenységének megkezdése is a Csík Zenekar táncházához kapcsolódik. 1991-ben a Művelődési és Közoktatási Minisztérium Közművelődési Pályázatára és a városi Közművelődési Alap pályázatára nyújtottak be támogatási kérelmet. A próbálkozások eredményesek voltak, a táncház egy-másfél éves működtetésére összesen 166.000 Forintot kaptak.
    A pályázatokból leszűrt tapasztalatok azt mutatták, hogy bizonyos alaptőke nélkül szinte lehetetlen további támogatáshoz jutni. „Saját erőként” ugyan felmutatható az önzetlenül, pénzbeli ellenszolgáltatás nélkül végzett értékalkotó munka, de szükséges a bankszámlán konkrétan, ellenőrizhető formában tartott pénz is. Ezt belátva a művelődési központ egyszeri 200.000 Forint céltámogatással segítette az egyesületet. A megkötött szerződés lényeges pontjai a következők voltak: az alaptőke lehetőség szerinti meghagyása mellett (1991-ben viszonylag magas kamatokkal számolhattak) a csatlakozó csoportok vezetőivel közösen kialakított elvek szerinti tevékenységfinanszírozás.
    Jól nyomon követhető az egyesület tevékenységének „intézményesülése”: bankszámlaszerződések (a pénzek hosszabb távú, kamatozó lekötésére), a tevékenységi területek SZTJ számának meghatározása, befizetési csekk nyomatása. És egyre több szerződést kötöttek: a minisztériumi és a városi pályázattal, az OTP-vel reklámtevékenység folytatásával kapcsolatban. Ez az a pont, amikor szükségessé vált a „profik” közreműködése, mert az egyre szaporodó papírmunka elveszi az amatőr művészeti tevékenység örömét. Az év végén a hivatalokkal való elszámolások csak fokozták az írásbeliséget. Elszámolás a támogatásokról, majd az év végével kezdődő, a következő év májusáig tartó APEH ügyek (SZJA előleg, társasági adóbevallás stb.) „keseríthetik” az egyesületi életet.
    Mit hozott az év végén az egyesületi „elszámolás”? Kialakult az egyesület és környezete (intézmények, hivatalok) kapcsolatának váza. Gyarapodott az egyesület tagjainak köre: jól képzett táncosok egy csoportja Padkaporos Táncegyüttes néven csoportot alapított és a Csík Táncházban szerzett tapasztalatai alapján csatlakozott az egyesülethez. Ez évben egyesület jóformán csak egyetlen csoportnak a Csík zenekarnak és táncházának az ügyeit intézte. A tevékenység mind anyagilag, mind szakmailag jónak mondható volt. Az év során kapott 186.000 Ft támogatás többségében szakmai, csak 20.000 Ft erejéig szponzori támogatóktól való. Harminc táncház, közöttük az angol anyanyelvi tanárok, a Békehadtest Magyarországon dolgozó tagjai, a Betlehemes találkozó több országból érkező fellépők részvételével. A zenekar ebben az évben megkapta a „Népművészet Ifjú Mestere” címet, többször szerepelt a rádióban.
    A Kecskeméti Fotókör, immár mint a KKKE tagja a hagyományokat folytatva tevékenyen részt vett a Bács-Kiskun Megyei Fotóamatőrök és Fotószakkörök Pályázatának kiírásában, létrehozásában, vándoroltatásában. Ez a két évente meghirdetett pályázat 1991-ben tizenegyedik alkalommal került megrendezésre. A Kecskeméti Fotókör tagjainak képei is falra kerültek. Az Éremgyűjtők Köre minden év nyarán (augusztusában) megrendezte a Hírös Numizmatikai Napot, mely nemcsak a gyűjtők találkozásának és az egymással való cserének ad lehetőséget, hanem előadások is elhangzanak, és az alkalomra külön érmét bocsátottak ki.

 

1.4. BIZTATÓ EREDMÉNYEK, NÉMI AGGODALOM (1992.)

    Az év elején az „intézményesülés” jelei erősödtek: új statisztikai számjelet adott a Központi Statisztikai Hivatal, felmérést végzett az egyesület és csoportjai körében a Közösségfejlesztők Egyesülete, Kecskemét Megyei Jogú Város Oktatási és Kulturális Irodája.
    Januárban a galambtenyésztők háromnapos kiállítást hoztak létre, melynek helyszíne a Táncsics Mihály Művelődési Központ. Itt bemutatták a madarakat, zsűrizték, díjakat adtak át. Ez a kiállítás ezt követően évekig megrendezésre került.
    Februárban elkészült két nagyobb projekt, az egész évi táncházi tevékenység támogatására, illetve a Csík Zenekar első kazettájának megjelentetésére. Ez ügyben több lehetséges támogatót és szponzort is megkerestek. Érdemben csak az OTP válaszolt.
    Márciusban ismét lehetett közművelődési céltámogatásért pályázni a minisztériumhoz. Az egyesület a Csík Táncház folyamatos támogatásának kérelem mellett két másik pályázatot is benyújtott: a Kecskeméti Fotókör a Kiskunsági Nemzeti Park területén fotókat és színes diákat készítő tevékenységének folytatására; a Kecskeméten működő, minőségi népzenét játszó csoportok repertoárjának rögzítésére.
    Érdekes megfigyelni, hogyan alakult ki és fogalmazódott meg a tevékenység bővülése: először a Csík Zenekar és a Tánczos Péter Citerazenekar lettek tagjai az egyesületnek. Majd a táncházakon, a próbákon és a fellépéseken megjelentek a többi zenekarok tagjai is, beszélgetek, információt cseréltek. A sejtésekben, kívánságokban megfogalmazódó igényeket az egyesület vezetősége öntötte formába.
    Áprilisban meghirdetésre került a városi Közművelődési Alap pályázata. Az egyesület ide is benyújtotta a fent említett három pályázatát, valamint a Padkaporos Táncegyüttes működési költségeivel, és a Csík Zenekar műsoros kazettájának kiadásaival kapcsolatos pályázatait.
    Május-júniusban a város, augusztus-szeptemberben a minisztérium is többségében kedvező választ adott. Közben elkezdődtek és folyamatosan szerveződtek a tevékenységek: a Csík Zenekar táncházai, fellépései mellett stúdióba vonult, a fotósok a megszerzett engedélyek birtokában ellátogattak a Nemzeti Park területére, elkészítették képeiket.
    A nyár elején új csoporttal bővült az egyesület: a régi zenét játszó Renaissance Consort csatlakozott hozzá. Tagjai képzett zenészek, a tevékenységük intézményi hátterét egy évtizedig a Táncsics Művelődési Ház adta. Egyesületi belépésüket a fellépések anyagi részének lebonyolítása, és a biztosabb jogi háttér indokolta. Cserébe közreműködtek táncházakban, szakmai tanácsokkal segítették a csoportokat.
    Az ősz elejére beérkezett az egyesület számlájára 314.000 Forint szakmai, 30.000 Forint szakmai támogatás. Elkészült a Csík Zenekar kazettájának stúdiófelvétele, a kiadáshoz szükséges engedélyek, nyomdai anyagok birtokában elkezdődött a sokszorosítás. Számos fotó készült a Nemzeti Parkban, elkezdődtek a zenekarok repertoárjának rögzítései is.
    Természetesen a rózsás helyzetnek voltak tüskéi is. A kért támogatások felét-harmadát adták csak meg, így nem sikerült a fotóanyagból kiállítást készíteni, a zenekar kazettájának kiadásához a Padkaporos Táncegyüttes támogatásából kellett kölcsön kérni. A csoportok vezetői ebben megegyeztek, és az így megvalósított programok során 46.000 Forinttal kellett túllépni az engedélyezett kereteket.
    Az év végével ismét elkezdődött az elszámolások, bevallások, jelentések készítésének időszaka. Bővülő tevékenység, kézzelfogható eredmények mellett némi szorongást keltett a támogatás csökkenése, a tervezett keret túllépése.

 

1.5. KIVÁLÓ CSOPORTOK – SZABADMŰVELŐDÉS (1993.)

    Ez év januárjában a Csík Zenekar novemberben kiadott első kazettájának forgalmazása és a zenei anyag CD lemezen való megjelenésével kapcsolatos pályázatok írása jelentett komoly munkát.
    Februárban dán művészeti csoportok érkeztek a városba, a látogatás a Dán Kulturális Intézet és a KKKE szervezésében jött létre. A Magyar Rádió felvételeket készített a Csík táncházban.
    Márciusban vált nyilvánossá, hogy a minisztérium helyett a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány írja ki, kezeli az országos közművelődési pályázatot. Elég nagy volt a bizonytalanság ezen ügy körül. Előrelépésként értékelhető, hogy a városi Közművelődési Alap kiírása már március közepén megjelent. Az ide benyújtott pályázatok a következők voltak: a Csík Zenekar táncházi tevékenységének folytatására, a Kecskeméti Fotókör elkészült anyagának kiállítására, a Padkaporos Táncegyüttes tevékenységének támogatására, a népzenei csoportok repertoárjának további rögzítésére, valamint Csík Zenekar stúdiófelvételének CD lemezen való megjelentetésére. Ez utóbbit elutasították, de a többire május közepén pozitív válasz érkezett. Üröm az örömben, hogy a megítélt összegek nem fedezték a tervezett programok minimális költségeit sem (összesen 180.000 Forint).
    Az évek folyamán megfigyelhetően erősödő tendencia, hogy még a leggondosabban alátámasztott anyagi igényeket is „fűnyíró elv” alapján nyirbálták meg. Ez egyes pályázatoknál a tervezett kulturális szolgáltatások csökkentésével magát a megvalósítást nem tette lehetetlenné (25 táncház helyett lehet 15-öt tartani), másoknál kivitelezhetetlenné tette az elképzelést (10 nagyméretű színes nagyítás még nem kiállítás).
    A nyár folyamán a Csík Zenekar és a Padkaporos Táncegyüttes viszonozta a dánok vendéglátogatását, ők utaztak ki Dániába. Ezután a Padkaporos tagjai romániai (Erdély és Moldva) gyűjtőúton vettek részt.
    Augusztus végén bemutatásra került a Kiskunsági Nemzeti Parkban készült képek kiállítása. Ennek szomorú aktualitását adta a Nemzeti Parkban pusztító erdőtűz. A Fotókör 1993-ban is megrendezte a megyei fotópályázatot.
    Voltak persze kevésbé jó hírek is: a megyei pályázaton elutasították a Csík Táncház és a fotókiállítás támogatását, országos szinten a Csík CD tervét. A KSH is „rájött”, hogy létezik nonprofit szektor, és egy bonyolult kérdőívvel örvendeztette meg a szektor tagjait, amit azóta évente megismétel.
    Október közepéig lehetett beküldeni a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány pályázatait. Komoly igazolások mellett nevezési díj ellenében fogadták a pályázatokat. A Csík Táncház tevékenységének támogatása, a fotókiállítás létrehozásának támogatása, az amatőr népzenei csoportok repertoárjának rögzítése került beküldése. Novemberben pozitív válasz érkezett mindháromra. Összesen 89.000 Forintot ítéltek meg. A dolog apró szépséghibája: a végeredményben 1993-as felhasználásra tervezett támogatás, – melynek jelentős része már szeptember végéig elköltésre került – december legvégén került átutalásra. Az egyesület a létrehozása során kapott alaptőke ideiglenes felhasználásával átvészelte ezt az időszakot és saját lehetőségein belül sikeresen tevékenykedett.
    De mit tudott tenni az, akinek nem volt pénzügyi tartaléka? A civil szféra életrevaló képviselőinek ilyen módszerrel való válogatása napjainkban is alkalmaz hasonló eljárást. Elég megemlíteni talán a Gyermek és Ifjúsági Alap pályázati rendszerét: nyerj pályázatot, valósítsd meg a programot, számolj el, majd hónapok elteltével küldi az anyagi támogatást.
    Decemberben az egyesülethez tartozó csoportok közül kettő is megkapta a Kiváló Művészeti Csoport címet: a Csík Zenekar és a Díszítőművész Szakkör. A zenekar esetében mindenképpen nagy szerepe volt ebben az egyesületnek, a már eddig említettek mellett a díjjal kapcsolatos előterjesztést is az egyesület adta be. A díszítőművészek belépésük óta nem kértek különösebb támogatást. Az év végén alakultak ki az első kezdeményezések: a fotókör tagjait kérték fel elkészült munkáik, illetve feldolgozásra szánt motívumok fényképezésére.

 

1.6. CIVIL KURÁZSI ÉS TÁNCMŰHELY (1994.)

    Ez év elején tovább bővült az egyesülethez kapcsolódó csoportok köre. Több, mint húsz néptáncos a Kecskemét Táncegyüttesből kiválva, vagy kettős tagságot fenntartva egy új formációt alapít: a Kurázsi Táncműhelyt. Már megalakulásuk első pillanataiban az egyesületet választották a csoport hivatalos segítőjévé. A kialakított szervezet hasonló, de minőségileg magasabb szintű, mint az eddigiek. Szakmai munkájukban teljes önállóságot kértek és kaptak, az egyes pályázati lehetőségek felderítését és a pályázatok elkészítését is vállalták. Már januárban be is nyújtottak egy pályázatot sikerrel (100.000 Forint a Lakitelek Alapítványtól).
    Februárban megkezdődtek a Csík zenekar második kazettájának stúdiófelvételei, bár támogatók még nincsenek. Ezt az anyagi hátteret az eladott kazettákból befolyt bevétel biztosította.
    Február-március a Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány nyári pályázatainak ideje volt: a Kecskeméti Fotókör tagjai a Nemzeti Parkban szervezett fotós táborra nyújtottak be pályázatot. Április közepéig e témában másik három helyre pályáztak: a Környezetvédelmi Minisztériumba, a Magyar Természetvédők Szövetségéhez és a Bács-Kiskun Megyei Közgyűléshez.
    Április végén ismét pályázható a városi Közművelődési Alap. A Csík Zenekar táncháza és második kazettája, a fotóstábor, a Padkaporos Táncegyüttes szerepelt a pályázatokban. Különféle népművészeti és néptáncos pályázati kiírásokra a Kurázsi Táncműhely négy tervezetet is beadott. A Padkaporos Táncegyüttes 100.000 Forintot nyert a Lakitelek Alapítványhoz benyújtott pályázatával.
    1994 májusában az egyesület alapítvány létrehozása érdekében nyújtott be kérelmet a Megyei Bírósághoz. Az alapítvány az egyesülethez kapcsolódó csoportok tevékenységének segítését célozta. Már 1991-ben is felmerült az alapítvány gondolata. Általában is elmondható, hogy a szélesebb hatókörrel működő, nagyobb tapasztalatokkal rendelkező egyesületek kísérletet tettek alapítványok létrehozására, mintegy önmaguk megduplázására. Ennek legfőbb oka az így megszerezhető adózási és adományozási kedvezmények voltak. 1992-93 folyamán a kedvezmények jelentősen csökkentek, de az előrejelzések ismét pozitív változásokat ígértek.
    Kellemetlen hírekkel kezdődött a nyár: szaporodtak a „sajnálattal értesítjük” kezdetű válaszlevelek. Senki sem támogatta például a fotóstábort, pedig szép számmal jelentkeztek az érdeklődő fotósok. Ez is egy olyan program volt, amit nem lehet több kis lépésben megvalósítani, így tehát elmaradt. A Közművelődési Alap csak a Csík Táncházat és a Padkaporos Táncegyüttes támogatta összesen 70.000 Forinttal.
    Augusztusban az egyesület sikerrel közvetített a Kecskeméten megrendezésre kerülő EFOTT szervezői és öt népzenei együttes között, a turisztikai találkozón való föllépés ügyében. Bár további pályázatokat nem nyer, de szép forgalmat bonyolított le a Kurázsi Táncműhely. Fellépéseket vállaltak falunapokon, egyéb eseményeken és a bevételt a csoport céljaira fordították: tánctanítás, koreográfia-díj, ruhaanyagok.
    Szeptemberben elkészültek a Csík Zenekar stúdiófelvételei, melyet anyagiak hiányában végül december végén – a zenekar személyes kapcsolataival egy szolnoki szponzorral, egy jászberényi nyomdával és a kecskeméti Origó Stúdió közreműködésével – sikerült kiadni.
    A Művészeti és Szabadművelődési Alapítvány a költségvetési elvonások miatt az ősz folyamán nem írt ki újabb pályázatot, így az ez évi források a továbbiakban elapadtak.
    November végén válaszolt a bíróság az alapítványi kérelemre, hiánypótlásra szólítván fel az egyesületet. Ez megtörtént, így december 21-én bejegyzésre került a Városi Kaszinó Alapítvány.

 

1.7. AZ ÉVEK SZÁLLNAK…(1995.)

   Az év elején a Csík Zenekar tagjai átveszik a „Két út van előttem” kazetta tiszteletpéldányait.
   Februárban az OTP-hez fordulunk a táncház támogatása ügyében – sikerrel (50.000 Ft)!
   Márciusban a Tavaszi Fesztivál idején télbúcsúztató-tavaszköszöntő nappal mutatkoznak meg az egyesület csoportjai. Szabadtéri hagyományőrző program Csíkékkal, a Padkaporos Kamarával, a Ciróka bábosaival. A Táncsics nagytermében a Tánczos Péter citerásai, vendégek a Szabadkai Népkör Tücsökzenekara, a Kurázsi Táncműhely hat koreográfiája, majd táncház hajnalig a Csík zenekarral, benne a szabadkai Ballangó Együttes pajzán műsora (erotika a népdalokban).
   A Táncműhely tevékenységéhez, a munka fejlesztéséhez egyre több támogatás kellene. Pályázunk tehát a Muharay Elemér emlékére szakalapítványhoz, az Ezredforduló Alapítványhoz, az Országépítő Alapítványhoz. Több országos pályázaton kérünk pénzt a táncházak folytatásához. (Eddigre 150 fölött jár a megrendezett események száma! Egyre növekszenek a költségek – érződik a Bokros-csomag hatása. Megoldásként a havonta rendezett, nagyobb hangsúlyt kapó, több szereplőt felvonultató és remélhetőleg több fizető vendéget vonzó „bálak” rendezése merült fel.) Egyedül a Művészeti és Szabadművelődési alapítványnál járunk sikerrel (20.000 Ft).
   Folyik néhány csoport (Renaissance Consort, Fotókör, Csík Zenekar) pályázatainak szakmai előkészítése (árajánlatok, tapasztalatok gyűjtése).
   Májusban tanácskozást tartanak a Városházán Kecskemét kulturális arculatának kialakításáról, amelyre az egyesülethez tartozó összes csoportot meghívják – azután kiderül, hogy egy formális gesztus az egész.
   Május végén a rüsselsheimi Akkordeon Club 1933 látogat városunkba és ad közös műsort a Tánczos Péter citerásaival. Művészileg nem látszik az 50-60 év előny, de egyesületileg…
   Végre hasznát látjuk az egyesület alapítványának: Sőreg Dénes nagyléptékű Kalevala kiállításának támogatását bonyolítjuk vele.
   Kiírják végre a városi Kulturális Alap pályázatát – beadás június 15, döntés erre 30 nap. Jó ha augusztusra kap pénzt, aki kap – aztán sietve költheti december közepéig!
   Mindenesetre pályázunk a Csík táncházzal, a Kurázsi Táncműhellyel, a Padkaporos Kamarával, a 15 éves Renaissance Consorttal.
   Szép dolgok történnek – közös finn-magyar táncház a Kalevala faragványai között (éljen a Csiperó!), Csík Janiék és a Kurázsi a műkertvárosi „Rajkó-táborban”, erdélyi gyűjtőúton a kurázsisok, folk szerda – citerások nyáron a főtéren. Több kiállításon szerepelnek a fotósok.
   A bajaiakkal közösen szerveződik a 13. Megyei Fotópályázat.
   A város támogatja a Csík táncházat, a Kurázsit, a Padkaporost („Megjegyzés: Javasoljuk, hogy az együttes tagjai fontolják meg a Kecskeméten működő más amatőr táncegyüttesekkel való működés lehetőségét” sic!) De lehet írásban elszámolási határidő módosítást kérni.
   Szép sorban jönnek a „sajnálattal értesítjük, de …nem támogatjuk…” levelek a Kurázsi pályázataira. Azért októbertől nagy létszámú utánpótlás csoportot indítanak a Táncműhely tagjai, helyszín a Piarista Gimnázium díszterme. Kezdődik a Ki-Mit-Tud, indulnak itt is. Hat koreográfia, 12 föllépés a mérleg.
   Év végén pályázati elszámolások (a táncházra határidő módosítási kérelem) és új pályázatok (a Kurázsi a Lakitelek Alapítványhoz, a Csík 3. hangzóanyaggal a Petőfi Nyomdához – ők meg is nyomnák a borítót, Pócs Péter megtervezné, Janikáék el is húzták, elkezdődtek a próbafölvételek. Már „csak” a gyártatás, kiadás hiányzik.)
   Több rémhír kering a Rákóczi úti épületről, elég nehéz a művelődési ház anyagi helyzete…

 

1.8. A SÜLLYEDŐ HAJÓN JÁTSZIK A ZENEKAR (1996.)

   Bejött, amit igazán nem hittünk eddig: az egyesület alapítványába gyűjtött pénzből kellett segíteni a csoportjainknak helyet biztosító Táncsics Művelődési Ház fenntartását.
   Reméljük, sikerül kellő támogatást kapniuk a tartós megmaradásra is.
   A Csík Zenekar lemezének kiadására pályázunk az Ezredforduló Alapítványhoz.
   A Tavaszi Fesztivál idején regionális táncháztalálkozó (a „tavaszköszöntő” cím megtetszett a Planetáriumnak…)
   Sajnos az OTP szerint: „jelenlegi elkötelezettségeink nem teszik lehetővé…” szegény táncház! Innen már nem kap támogatást.
   Március végére a Kurázsi Táncműhely megnyeri a Ki-Mit-Tud megyei döntőjét, és mehetne a TV-s selejtezőre, de pénz sehol. Kérelemmel fordulunk a Kulturális és Idegenforgalmi Bizottsághoz. (Meg a Nemzeti Kulturális Alaphoz, a Pro Renovandához…)
   Az Oktatási és Kulturális Iroda válasza: „…Ön végleges választ beadványára /pályázatára/ június második felében fog kapni.” 1996, április 16. –A selejtezőre meg sürgősen utazni kellene. (Busz, zenekar, viselet) Közben minősítő Gyulán – erre még tellett a pénzből.
   Komoly zsörtölődésre a Kulturális Bizottság soron kívül ad 50.000 Ft támogatást (május 7.) Így azután lóhalálában futunk a lehetőség után – irány a selejtező! Hajszállal lemaradtak!!
   A Renaissance Consort és a Gaudium együttes közös kazettán dolgozik – Szlovákiában!
   Ha tudnák, hogy az APEH Csík Jánostól érdeklődik: Milyen jövedelme származott a két kazetta kiadásából? (Kapott összesen 30 promóciós kazettát!)
   Május közepén Kulturális Alap kiírás: Csík táncház, Fotókör, Kurázsi, Renaissance Consort.
   A Fotókörrel még az Alapítvány Bács-Kiskun Megye Művészetéért kiírására is pályázunk.
   És nyerünk: a Fotókör mindkét helyen (15.000 és 20.000 Ft) a Kurázsi Táncműhely ismét (még 40.000 Ft)
   Akár örvendezhetnénk is, csak közben süllyed a hajó (ismét padlón anyagilag a művelődési ház) Az alapítványban gyűjtött teljes összeget fel kell áldozni a fönnmaradáshoz. Ha csoda nem történik, az alapítványnak is vége. Folyamatos tárgyalások, egyeztetések, rém- és álhírek a sajtóban. Elhelyezik, áthelyezik, támogatják, megszüntetik…
   A süllyedő hajón meg játszik a zenekar. Jól sikerülnek a táncházak (csak tudnánk, miből?)
   Nem sikerült támogatást szerezni a lemez kiadásnak, bár dereng valami remény – de az már nem egyesületi ügy lesz.
   A Renaissance Consort meg a szervezők kedvence lett. Egyre több rendezvényen zenélnek! Az év végére megjelent Szlovákiában a CD-jük (Mert az lett, nem kazetta.)
   Kilenc kiállításon is falra kerülnek szerte az országban a fotósok képei, vándoroltatjuk az országban a megyei pályázat anyagát.
   18 fellépéssel büszkélkedhet a Kurázsi Táncműhely (sajnos egy hajszállal lemaradtak a TV-s szereplésről – az előzményeket ismerve még így is szép az eredmény). A Népművészet Ifjú Mestere címet érdemelte ki Balogh Ildikó és Fantoly Gyula. Hét helyen is tanítják a néptáncot a csoport rátermett tagjai – jön majd az utánpótlás! Csak azt nem tudjuk, hova!

 

1.9. …A CSOPORTOK TÁMOGATÁSÁNAK TERHÉRE…(1997.)

   A Kurázsi ismét pénzt szeretne – kér is a Lakitelek alapítványtól és a várostól. Az előbbi sikeres (10.000 Ft) a város szerint: majd márciusban ismételje meg szándékát…
   Mindenesetre felkérik, „hogy vegyen részt az ünnepi megemlékezésen, és műsorával színesítse azt.” Színesíti…
   A Tavaszi Fesztivál idejére az egyesület kap megbízást (és 100.000 Ft-ot) a Gyermek Néptánctalálkozó és a Regionális Táncház (idén újra „Tavaszköszöntő”) megszervezésére.
   Jó hangulatú, sikeres nap volt.
   A Kulturális és Idegenforgalmi bizottsághoz benyújtott pályázatunkban szerepel az új szlogen: „Kecskemét a zene városa” és vázoljuk a koncepció lényegét. A pályázat azután nem nyer támogatást, „mivel nem kifejezetten turisztikai célokat szolgál”, de a gondolat valahol talán megfogan…
   Tovább sűrűsödnek a viharfelhők a Táncsics Művelődési Ház fölött. Kiderül, hogy a város költségvetésében szereplő 1 milliós összeg nem a ház támogatását, hanem a csoportok – így az egyesülethez tartozó csoportok – támogatását szolgálná, ha „elhelyezésük megoldódott”.
   Keményebben: Aki elmegy, kiszáll, az kap pénzt, aki meg nem, annak annyi.
   Kitartás, árulás, praktikum és praktika… egyénenként és csoportonként is más a helyes válasz, csak azt nem tudni, mi is az!
   Mindenesetre a Renaissance Consort hangszereinek „megszerzéséért” – a csoportnál maradásáért megtesszük a szükséges lépéseket. (A Megyei Tanács támogatásával vásárolt hangszereket az akkor még „megyei” Erdei Művelődési Központ közreműködésével szerezték be, ott is voltak leltárban, onnan profiltisztítás miatt átkerültek a Zeneiskolába – papíron. A hangszereket ezalatt a Consort zenészei ki sem adták kezeikből.). Pályázunk a Kulturális Alaphoz is, sikerrel! (50.000 Ft)
   A Kurázsi Táncműhely lengyelországi meghívása örömteli gondokkal jár, de sikerül jól megoldani. Végre az első hivatalos külföldi turné!
   A fotókör a bajaiakkal közösen meghirdeti a 14. megyei fotópályázatot, és a kör vezetőjének 75 éves születésnapjára életmű kiállítást készít Vincze János alkotásaiból.
   Az élet zajlik tovább – Csík János amerikai útjához a vízumot elsőre nem adják ki – itt is elkél némi egyesületi segítség. „A Táncsics Mihály Művelődési Házban működő csoportok támogatásának terhére” (milyen szépen hangzik!) 200.000 Ft támogatást hívunk le az év végéig tartandó táncházak megvalósítására. Azután még 100.000 Ft ugyanebből a keretből. (Maradt pénz, mert a fotósok és a Consort nem kért a „vérdíjból”!)
   A Fabatka Zenekar, mint a Táncműhely állandó kísérője ebből a keretből 30.000 Ft-ot kap.
   A zenekar 40 föllépéssel csúcsot javított. A Táncműhely kísérete mellett önálló táncházak szerte a Dél-Alföldön.
   A Kurázsi Táncműhely 19 fellépése már nem ilyen sok, de igen fajsúlyos. Néptáncantológia, Országos Táncháztalálkozó, Budapesti Tavaszi Fesztivál, lengyel turné… És 100.000 Ft a Kulturális alapból, meg 300.000 Ft a Táncsics elhagyásáért… Ilyen az élet.
   A Consort 29 föllépést teljesít az évben – ebből 16-ot öt külföldi turnén (Szlovákia kétszer, Németország, Ausztria, Románia) Elkészül az „Útközben” kazetta a Gaudiummal. Pozitív döntés születik hangszerügyben.
   A Csík Zenekar 83 föllépése, benne 13 külföldi (Németország, Franciaország, Ausztria, Svájc, Románia), a Fonó által megjelentetett CD sikere, a zenekarvezető egy hónapos amerikai turnéja jól mutatja: a legjobbak közé verekedték magukat.
   Egyre sikeresebb csoportok, növekvő hírnév – csak hová megyünk jövőre? Mert a Táncsics Művelődési Háznak vége. Már csak a tisztességes megszűnésért folynak a tárgyalások.
   És a Kaszinó?
   Jól tudjuk, hosszabb távon a kaszinó mindig nyer. De addig…

 

ÖSSZEGZÉS

    A vizsgált időszak kézzelfogható eredményei: két kiadott műsoros kazettán a Csík Zenekar népzenei anyagai, a Kiskunsági Nemzeti Park területén készült körülbelül 40 darab nagyméretű, kasírozott, színes fotóból álló kiállítási anyag, mintegy húsz kazettányi népzenei felvétel az adott időszakban Kecskeméten működő népzenei együttesek repertoárjával. Nem tárgyiasult, de környezetére ható tényező a létrehozott alapítvány és maga az egyesület. Az egyesület, mint a csoportokkal való segítő együttműködés példája, és az egyes csoportok együttműködésében rejlő, az adott időszakban még korántsem kihasznált lehetőség.
    Külső kényszerek és belülről jövő elképzelések hatására kellő időben és kellő helyen jött létre az egyesület, és fokozatosan növelte hatókörét, bővítette tevékenységét. A kezdeti – utólag visszafogottnak tűnő – egy-két év egyértelműen sikeres, örömteli volt. Az ezt követő években a kulturális területet továbbra is erősen érintő recesszió hatása érzékelhető. A választási évek a kialakulatlan politikai struktúra miatt mindig bizonytalanságot hoztak és hoznak azóta is a változások miatt. A tevékenységi kör bővülése a csatlakozó csoportok számának növekedése és a külső szervek által megkövetelt egyre növekvő számú papírmunka a periódus végére lekötötte az egyesület vezetőségének kapacitását. A továbblépés irányába mutató egyik út a Kurázsi Táncműhely még nagyobb önállóságra való törekvése. Elképzelhetőnek látszott a vezetőség további aktív tagokkal történő bővítése is. Az egyesület vizsgált időszakban folytatott tevékenységét pozitívan kell értékelni. Ez nem jelentheti a teljes elégedettséget, és nem jelentheti azt sem, hogy mindenki által követendő példának tekintsük. Már csak az időközben bekövetkező szabályi változások miatt sem. Nagyon sok speciális tényező játszott közre abban, hogy tevékenységük eredményes volt, és a heterogén összetételű szervezeten belül nem az egyes csoportok, irányzatok kiszorítása, hanem együttműködésre késztetése és egyre újabb közösségek befogadása vált követendővé. Egy út, egy lehetőség, de nem az egyedüli volt a civil szervezetek életében.

A történet folytatódik... (1998-tól a közhasznúsági jelentésekben)